Kapitał obcy

--- reklama ---
Nie daj się oszukać funduszom inwestycyjnym! Osiągnij regularny zysk inwestując samodzielnie w akcje na rynku kapitałowym. Zobacz więcej >>


Kapitał obcy

Kapitał obcy (zobowiązania i rezerwy na zobowiązania) to wszelkiego rodzaju źródła finansowania przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu kapitału obcego.

Na kapitał obcy składają się:

a) rezerwy na zobowiązania;

b) zobowiązania długoterminowe;

c) zobowiązania krótkoterminowe;

d) rozliczenia międzyokresowe;

e) zaliczki otrzymane na dostawy;

f) zobowiązania wekslowe;

g) fundusze specjalne

Jak widzimy na kapitał obcy składają się wszelkiego rodzaju krótkoterminowe i długoterminowe zobowiązania przedsiębiorstwa wobec banków, kontrahentów, dostawców i innych wierzycieli. Kapitały obce właściwie wykorzystane mogą służyć wspomaganiu działalności przedsiębiorstwa, dynamizować jego sprzedaż, umożliwiać powiększanie jego zysku. Jednak kapitał obcy kosztuje, gdyż podmioty dostarczające kapitału obcego oczekują wynagrodzenia w postaci oprocentowania. Chociaż jest relatywnie tańszy w stosunku do kapitału własnego, to jednak szczególną uwagę powinniśmy zwracać na ryzyko prowadzonej działalności oraz na efektywność wykorzystania kapitału obcego . Bowiem kapitał obcy pozyskiwany jest na czas ograniczony i podlega terminowej spłacie (obligatoryjność spłat odsetek). Gdy udział kapitału obcego w kapitałach ogółem przedsiębiorstwa jest zbyt duży, może to doprowadzić utraty płynności finansowej.

Zobacz także interesujące frazy:

  • kapitał obcy w bilansie;
  • kapitał obcy definicja;
  • kapitał obcy długoterminowy;
  • kapitał własny i obcy;
  • kapitał obcy przedsiębiorstwa.